คำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
  


welcome

 

เมนูหลั         นางราตรี ใจสะอาด
เกษตรอำเภอบางใหญ่

  อัตรากำลัง
  ข้อมูลการเกษตร
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
  กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
  กลุ่มยุวเกษตรกร
  วิสาหกิจชุมชน
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คู่มือประชาชน
      การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
      การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจด
ทะเบียน  ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
      การจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอทุกอำเภอ
 
ศูนย์บริการองค์ ความรู้การเกษตร
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
บริการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
สายด่วนข้อมูลภาครัฐ
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  นางเสาวรส ชัยประเศียร รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางใหญ่ มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์  พลบจู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรม “อาชีพเสริมเพิ่มรายได้” โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หลักสูตร การผลิตน้ำยาล้างจาน การผลิตน้ำยาซักผ้า และการผลิตพิมเสนน้ำ ณ ที่ทำการกลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว หมู่ 6 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 40 คน เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางประภาศิริ ใช้ยิ้มแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางเสาวรส ชัยประเศียร รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางใหญ่ ประสานงานสื่อมวลชน TV. Spring News (นายธรรมมิก โชติช่วง) ร่วมกันฝึกปฏิบัติภาคสนามในการจัดทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ ในการอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการเผยแพร่และแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ณ สวนไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่
เลขที่ 1/4 หมู่ที่ 6
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทร. 02-5950906 โทรสาร. 02-5950906
http://bangyai.nonthaburi.doae.go.th