สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่

Bangyai Agricaltural Office.

Responsive image

นางราตรี ใจสะอาด

เกษตรอำเภอบางใหญ่

  ภาพกิจกรรม  

Card image cap
วันที่ 8 เมษายน 2563
      นางราตรี ใจสะอาด เกษตรอำเภอบางใหญ่ ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะมีมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ เช่น น้ำดอกไม้สีทอง

อกร่อง มันขุนศรี เพื่อวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตและจัดหาช่องทางการตลาด ซึ่งในเบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่เกษตรกร โดยร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่ ทาง Facebook Page Bang Yai SMART Community และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทาง Facebook Page พัฒนาเกษตรชุมชนให้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ท่านที่สนใจซื้อสินค้าเกษตรสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ และทาง Facebook Page ดังกล่าว #ซื้อสินค้าเกษตรไทย #เกษตรกรอยู่ได้ #ประเทศไทยอยู่รอด

อ่านต่อ »

Card image cap
วันที่ 9 เมษายน 2563
      นางราตรี ใจสะอาด เกษตรอำเภอบางใหญ่ มอบหมายให้ นางเสาวรส ชัยประเศียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามสถานการณ์การผลิต การจำหน่ายสินค้าเกษตร และดำเนินการรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ ที่ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงที

อ่านต่อ »

Card image cap
วันที่ 9 เมษายน 2563
      นางราตรี ใจสะอาด เกษตรอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ได้ทุ่มเทกำลังในการทำงาน การดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19” นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทุกคนของสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จึงได้มอบผลผลิตทางการเกษตร แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเป็นการขอบคุณและร่วมเป็นกำลังใจ ในการปฏิบัติงานต้าน COVID-19 ครั้งนี้

อ่านต่อ »


  แอปพลิเคชัน Farmbook   ข้อมูลบริการ  

  เตือนการระบาดศัตรูพืช  

Responsive image

ฉบับที่ 1 หนอนเจาะผลทุเรียน

ประจำเดือนเมษายน 2563

ผีเสื้อตัวเต็มวัยของหนอนเจาะผลทุเรียนมีขนาดเมื่อกางปีกกว้างประมาณ 2.3 เซนติเมตร ปีกทั้งสองคู่มีสีเหลืองและ มีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วปีก วางไข่ไว้ภายนอกผลทุเรียนบริเวณที่ผลอยู่ติดกันระยะไข่ 4 วัน หนอนมีสีขาว หัวสีน้ำตาล จะแทะ กินผิวเปลือกทุเรียนก่อน เมื่อโตขึ้นจะเจาะกินเข้าไปในผล ตัวหนอนมีลักษณะสีน้ำตาลอ่อนและมีจุด...>>ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ...
  ฉบับที่ 2 หนอนใยผัก
  ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็น ฟองเดี่ยวๆ หรือกลุ่มเล็กๆ ทั้งบนใบและใต้ใบพืช ...>>ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ...
  ฉบับที่ 3 เพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียน
  เพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียนจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณใบ กิ่ง ตา และขั้วผล...>>ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ...
  ฉบับที่ 4 เพลี้ยไฟกล้วยไม้
  เพลี้ยไฟเป็นแมลงปากดูดมีขนาดเล็กมาก ลาตัวยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร...>>ข้อมูลเพิ่มเติม

  รายงานคุณภาพน้ำ  

  ภาระกิจและหน้าที่รับผิดชอบ  

...
พันธกิจ
 • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
 • ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน
วิสัยทัศน์
 • เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และรายได้ที่มั่นคง

  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

  โครงสร้างอัตรากำลัง  

นางราตรี ใจสะอาด

เกษตรอำเภอบางใหญ่

นางโสภา ยอดเกลี้ยง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางเสาวรส ชัยประเศียร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวสิริพร หมานสกุล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวพรภิสุข จิตภักดี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางมยุรี หยูอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวทิพวัลย์ ชมชู

เจ้าพนักงานธุรการ

  ติดต่อเรา  

ที่อยู่: 4/1 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์: 02 595 0906

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


กรมส่งเสริมการเกษตร